Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie (KPP Mikołów) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. pliki PDF, DOC i tym podobne – redaktor strony stara się ograniczyć do minimum korzstanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
  4. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-04 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Ewa Sikora, adres poczty elektronicznej rzecznik@mikolow.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 582 10 lub 609 026 926. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, znajduje się na ul. Rymera 1 w Mikołowie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Teren jednostki nie jest ogrodzony.

Do wejścia głównego prowadzą 6-stopniowe schody. Nie ma platformy przyschodowej. Nie ma także dzwonka, za pomocą którego można przywołać osobę do obsługi interesanta. Drzwi wejściowe otwierają się ręcznie i nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą.Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Tam też, za przeszkleniem, całodobowo zajmuje stanowisko zastępca dyżurnego, który obsługuje interesantów. Miejsce to stanowi jednocześnie punkt kontroli wszystkich osób wchodzących do budynku. Po prawej stronie od wejścia głównego, na wysokości 1,20 metra znajduje się aparat telefoniczny, z którego można połączyć się z wybranym policjantem lub pracownikiem Policji. Jest on umieszczony na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku.

W odległości 1 metra od drzwi głównych znajdują się kolejne drzwi, przez które przejście możliwe jest tylko po odblokowaniu zamka przez dyżurnego jednostki. W budynku nie ma progów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie KPP w Mikołowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajdują się po prawej stronie od wejścia do holu głównego. Dostęp do tego pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. Nie ma też oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Rymera wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Oznaczenie to jest w formie znaku poziomego i pionowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W jednostce nie ma możliwości załatwienia sprawy za pomocą tłumacza polskiego języka migowego. Istnieje natomiast możliwość załatwienia sprawy za pomocą systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.


 

2. Komisariat Policji w Orzeszu:

Siedziba Komisariatu Policji w Orzeszu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, znajduje się na ul. Matejki 1 w Orzeszu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Teren jednostki nie jest ogrodzony.

Do wejścia głównego prowadzą 11-stopniowe schody. Nie ma platformy przyschodowej. Przed wejściem, tuż przy drzwiach otwieranych ręcznie, nieoznaczonych taśmą ostrzegawczą, znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać osobę do obsługi interesanta. Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Tam też, za przeszkleniem, całodobowo zajmuje stanowisko dyżurny, który obsługuje interesantów. Miejsce to stanowi jednocześnie punkt kontroli wszystkich osób wchodzących do budynku.

W odległości 1,5 metra od drzwi głównych znajdują się kolejne drzwi, przez które przejście możliwe jest tylko po odblokowaniu zamka przez dyżurnego jednostki. W budynku nie ma progów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej).

Interesanci obsługiwani są w poszczególnych pomieszczeniach budynku, które nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma windy. Nie ma też oznaczenia numeracji pięter.

Interesanci mogą skorzystać z toalety znajdującej się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.Dzwi do toalety nie są oznaczone kolorystycznie.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W jednostce nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego ani z pomocą systemu języka migowego online.

 

3. Komisariat Policji w Łaziskach Górnych:

Siedziba Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostaje we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, znajduje się na ul. Dworcowej 3 w Łaziskach Górnych. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Teren jednostki nie jest ogrodzony.

Wejście do budynku wolne jest od schodów. Dzrwi otwierają się ręcznie i nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Tam też, za przeszkleniem, całodobowo zajmuje stanowisko dyżurny, który obsługuje interesantów. Miejsce to stanowi jednocześnie punkt kontroli wszystkich osób wchodzących do budynku.

W odległości 1,5 metra od drzwi głównych znajdują się kolejne drzwi, przez które przejście możliwe jest tylko po odblokowaniu zamka przez dyżurnego jednostki. W budynku nie ma progów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie od wejścia na teren jednostki. Dostęp do tego pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. Nie ma też oznaczenia numeracji pięter.

Interesanci mogą skorzystać z toalety znajdującej się na parterze budynku, znajdującej się po prawej stronie na wprost od od wejścia głównego.Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W jednostce nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego ani z pomocą systemu języka migowego online.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie dostępne jest oświetlenie dróg ewakuacji zasilane z niezależnego źródła. Ponadto - zarówno w budynku Komendy jak i w podległych jednostkach (dwa komisariaty) na ścianach zamontowane są tabliczki fluorescencyjne, którymi oznakowana jest droga ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne.

Wypracowane zostały także procedury ewakuacyjne zawarte w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą został zapoznany każdy policjant i pracownik. Na terenkomendy oraz jednostek podległych interesant wprowadzany jest przez policjanta bądź pracownika Policji, którzy sprawują nadzór przez cały czas jego przebywania w obiekcie. W przypadku potencjalnego zagrożenia osoba nadzorująca wyprowadzi interesanta na zewnątrz budynku.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Ewa Sikora, adres poczty elektronicznej rzecznik@mikolow.ka.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 582 10.